Universitatea din București
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine
Departamentul de Engleză

Disciplina Practică de cercetare

PROTOCOL

Precizări generale

În planurile de învățământ din anul III, semestrul 2, practica de cercetare apare ca Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență (o oră de seminar, un credit, verificare) la specializările Limba și Literatura Engleză A, Traducere și Interpretare și Studii americane și ca Stagiu pentru pregătirea licenței (două ore de seminar, două credite, verificare) la specializarea Limbi Moderne Aplicate. În Departamentul de Engleză, practica de cercetare poate fi particularizată în funcție de specializarea studentului și de direcțiile de cercetare aferente (lingvistică, literatură, cultură și civilizație, traducere, terminologie și limbaje specializate, interpretare).

Prin intermediul Practicii de cercetare, studentul demonstrează că are capacitatea:

—    de a colecta, sistematiza, sintetiza și corobora informații pe marginea unei teme alese, culese din câmpul analizat și din bibliografia de specialitate, precum și de a le prezenta în mod profesionist în scris;

—    de a-şi forma, dincolo de simpla reproducere, o opinie proprie în legătură cu aceste informații şi de a argumenta o poziție proprie;

—    de a efectua, pe această bază, observații proprii asupra fenomenelor de limbă, literatură şi cultură, de a susţine sau combate puncte de vedere, de a ajunge la concluzii proprii pe care să le expună şi să le argumenteze;

—    de a citi şi înţelege un text teoretic în limba studiată, extrăgând ideile esenţiale, identificând conceptele operatorii și oferindu-le definiţii rezultate din compararea și sintetizarea explicațiilor din diversele lucrări de specialitate;

—    de a se exprima fluent, clar, corect şi nuanţat în limba studiată la specializările la care lucrarea de licență este elaborată și/sau prezentată într-o limbă străină, respectiv în limba română la celelalte specializări.

Activități care pot constitui practică de cercetare la recomandarea profesorului coordonator sau la propunerea studentului:

a)      Elaborarea unei prezentări sau recenzii de carte sau de articole (1500–2000 de cuvinte, titluri de cărţi de minimum 150 de pagini din ultimii 20 de ani). De asemenea, se poate redacta un articol-recenzie (review article) în care, pornind de la evaluarea unei cărți științifice recente, autorul analizează literatura de specialitate deja existentă în domeniul respectiv, ceea ce nu a fost încă explorat în cercetările anterioare sau face referiri la viitoare direcţii de cercetare, toate prin raportare la tema cărţii acelui autor care este recenzat. Pentru sepecializarea Traducere şi Interpretare, se pot recenza cărţi de teoria traducerii şi a interpretarii, care pot fi împărţite la doi sau la trei studenti, în funcţie de mărimea volumului respectiv. Se mai pot folosi cărţi de popularizare a ştiinţei sau istoriei.

b)      Elaborarea unui corpus de 50–75 de exemple pe o temă lingvistică stabilită împreună cu profesorul coordonator

c)      Scurt studiu de analiză literară sau culturală (2500–3000 de cuvinte), pe o temă dată, aplicat pe un corpus de 1–3 texte

d)      Alcătuirea de glosare terminologice și analiza termenilor. Pentru specializările Traducere şi Interpretare şi LMA: 10 fişe terminologice bilingve dintr-un domeniu convenit cu profesorul coordonator şi micro-analiza contrastivă a termenilor

e)      Traducerea unui text (literar sau non literar) (2300 de cuvinte) și analiza traducerii (traducere din română în engleză sau din engleză în română). Pentru specializarea Traducere şi Interpretare se va traduce un text specializat de dimensiune medie (2300 de cuvinte) și analiza traducerii (între 1000–1500 de cuvinte) folosind un cadru teoretic convenit cu profesorul coordonator (pornind de la lucrările teoreticienilor şi traductologilor cunoscuţi)

f)       Pentru specializarea Traducere şi Interpretare: analiza interpretării consecutive cu luare de notițe pe baza unui corpus alcătuit de student. Corpusul va cuprinde 5 discursuri în limba străină, de cate 4 minute fiecare, discursuri alcătuite de student, ţinute unui număr de 5 colegi, ale căror redări se înregistrează şi apoi se analizează notiţele luate de studentii care au făcut redările în limba română cu redările respective. Discursurile vor fi pe o temă stabilită de comun acord cu profesorul coordonator şi pot fi de mai multe tipuri (narativ, descriptiv, cele două tipuri de discurs argumentativ, polemic, retoric).

g)      Pentru specializările Traducere şi Interpretare şi LMA: analiza comparativă a diferitelor limbaje specializate. Analiza se face pornind de la un text specializat (economic, juridic, instituţii europene, medical, istoric, geografic, muzical etc.), preluat din limba străină, şi se urmărește ce terminologie de specialitate presupune în limba română, ce adaptări ale structurilor sintactice sau ce adaptări la contextul socio-cultural al limbii romane etc. (1500 de cuvinte).

NOTĂ:

Lucrările prezentate la colocvii sau la conferinţe studenţeşti în anul academic în curs şi redactate sub îndrumarea unui profesor vor fi considerate practică de cercetare.

Obligativitate și alegerea coordonatorului

1)      Disciplina Practică de cercetare în vederea elaborării lucrării de licență, respectiv, Stagiu pentru pregătirea licenței, trebuie efectuată de către toți studenții din anul III de la specializările Limba și Literatura Engleză A, Traducere și Interpretare, Limbi Moderne Aplicate și Studii americane. În plus, dacă există studenți din anul III de la specializarea Limba și Literatura Engleză B care doresc să efectueze practica de cercetare la limba engleză, nota acestora la disciplina Practică de cercetare va fi trecută în catalog la limba modernă pe care aceștia o studiază ca Limba și Literatura Modernă A.

2)      Studentul va lucra sub îndrumarea unui coordonator, care va fi ales de student conform punctului 4), de mai jos. Cadrul didactic coordonator va stabili tema de cercetare. Termenul final pentru delimitarea temei este sfârșitul celei de a doua săptămâni din semestrul 2 (8 martie 2024).

3)      Studenții vor fi distribuiți în mod egal între cadrele didactice care coordonează practica de cercetare. Numărul mare de studenți de la specializările Limbi Moderne Aplicate şi Traducere şi Interpretare necesită lucrul în echipe. Cadrul didactic coordonator va distribui sarcinile de lucru în mod echitabil în cadrul echipelor. Același cadru didactic poate coordona mai mulţi studenţi, în funcție de tema de cercetare. Astfel, la Engleză A, numărul studenţilor înscrişi la un profesor va fi de aproximativ 5, la Traducere şi Interpretare, de aproximativ 10, iar la Limbi Moderne Aplicate, de aproximativ 17.

4)      Toți profesorii pot conduce lucrări de practica cercetării (inclusiv colaboratorii la lingvistică, literatură și practica limbii engleze). Studenții pot contacta cadrul didactic coordonator direct, prin e-mail. Adresele de contact ale coordonatorilor pot fi găsite pe pagina Contact a Departamentului de Engleză (https://engleza.lls.unibuc.).